Cổng thông tin điện tử huyện Châu Thành

BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ, THỊ TRẤN

Niêm yết công khai thủ tục hành chính của cấp xã tính đến hết năm 2018.

(09:21 | 12/02/2019)

 Cải cách thủ tục hành chính bao gồm nhiều nội dung cụ thể, trong đó việc niêm yết công khai, các quy định, thủ tục hành chính là một trong những nội dung quan trọng của công tác này.

Làm tốt công tác niêm yết công khai TTHC, người dân sẽ có nhiều thuận lợi hơn trong quá trình thực hiện TTHC. Đây cũng là một giải pháp nhằm góp phần giảm phiền hà, nhũng nhiễu; đồng thời, tăng được tính giám sát của người dân với các cơ quan công quyền trong quá trình giải quyết TTHC, một trong những quyền lợi thiết thực của mọi cá nhân, tổ chức. Văn phòng HĐND - UBND huyện thông báo đến tất cả các xã, thị trấn tải Bộ thủ tục hành chính của cấp xã tính đến hết năm 2018 để niêm yết tại đơn vị mình.

 

Nguyễn Thế Toàn

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   10thanh-tra.rar  1nnptnt_1.rar  2giao-duc-va-dao-tao_2.rar  3tai-nguyen-va-moi-truong.rar  4y-te.rar  5tu-phap.rar  6van-hoa-va-the-thao.rar  7lao-dong-thuong-binh-xa-hoi.rar  8noi-vu.rar  9giao-thong-van-tai.rar  DM TTHC CAP XA.doc