Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Tin nhanh

HUYỆN ỦY CHÂU THÀNH: Đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong thời gian tới

(10:27 | 19/09/2017)

 Theo Ban Thường vụ Huyện ủy đánh giá trong những năm qua, công tác thông tin, tuyên truyền ở cơ sở luôn được các cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị trong huyện quan tâm chỉ đạo, thực hiện và đạt được những kết quả quan trọng. Lực lượng, phương tiện và các thiết chế phục vụ cho công tác thông tin ở cơ sở được tăng cường. Công tác tuyên truyền miệng được quan tâm chỉ đạo. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên từ huyện đến cơ sở thường xuyên được kiện toàn, củng cố, chất lượng hoạt động ngày càng có hiệu quả. Hiện nay, huyện có 30 báo cáo viên cấp huyện, 89 báo cáo viên cấp cơ sở và 247 tuyên truyền viên ở các ấp, khu phố. Từ quý IV/2016 đến nay, Huyện ủy tổ chức Ngày đi cơ sở mỗi quý một lần để đội ngũ cán bộ xuống từng địa bàn dân cư làm nhiệm vụ thông tin ở cơ sở.  Đài Truyền thanh huyện được Ủy ban nhân dân huyện quan tâm đầu tư trang bị máy phát sóng FM phủ sóng toàn huyện; trang bị 197 loa FM ở 67/67 ấp, khu phố, phục vụ khá tốt cho hoạt động tuyên truyền; duy trì phát sóng 07 ngày trong tuần, với thời lượng phát sóng mỗi ngày 195 phút; trung bình mỗi năm, Đài thực hiện 3.600 tin, bài các loại, trong đó có 1.300 tin, bài do đài tự sản xuất, chiếm 36% lượng tin, bài phát sóng phục vụ cho sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, Ủy ban nhân dân. Các cấp, các ngành trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện và công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với đông đảo các tầng lớp nhân dân. Hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng, điểm bưu điện - văn hóa các xã từng bước có tiến bộ. Các cụm pano phục vụ cho công tác thông tin, tuyên truyền bề nổi được quan tâm đầu tư xây dựng. Các hoạt động cổ động, tuyên truyền lưu động được thực hiện trong các ngày lễ, tết, các kỳ đại hội và bầu cử. Việc mua và đọc báo Đảng theo Chỉ thị 11-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII); sinh hoạt cuốn Thông tin nội bộ ở các cơ quan, đơn vị; Bản tin sinh hoạt của Ban Tuyên giáo tỉnh ở 864 Tổ Nhân dân tự quản và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở... Việc tiếp cận và sử dụng công nghệ viễn thông hiện đại, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu thông tin trong toàn xã hội. Tất cả các hoạt động trên đã góp phần tích cực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn huyện.

 

 Tuy nhiên, công tác thông tin, tuyên truyền ở cơ sở hiện nay còn nhiều hạn chế và khó khăn: Chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng theo Chỉ thị 17-CT/TW (khóa IX) của Ban Bí thư từng lúc, từng nơi còn hạn chế, nội dung thông tin chưa phong phú, thiết thực và hiệu quả; đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên đông nhưng chưa mạnh; việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng  theo Chỉ thị 11-CT/TW của Chính trị (khóa VIII) ở một vài nơi thời gian gần đây thực hiện chưa nghiêm túc; cơ sở vật chất, trang thiết bị của Đài Truyền thanh huyện và các phương tiện thông tin (thông tin bề nổi), thiết chế văn hóa phục vụ hoạt động thông tin, tuyên truyền nói chung còn thiếu, chưa đáp ứng yêu cầu thông tin, tuyên truyền trong tình hình mới.

Trên cơ sở đó Ban Thường vụ Huyện ùy Châu Thành, ban hành Kế hoạch số 50-KH/HU, ngày 15/8/2017 thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 05-9-2016 của Ban Bí thư "về đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới".

 Qua công tác thông tin cơ sở nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội về vị trí, vai trò, tác dụng của công tác thông tin cơ sở. Từ đó chỉ đạo công tác này thường xuyên, liên tục, thiết thực, kịp thời đổi mới nội dung, hình thức, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn dân cư để góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội; tạo cầu nối trực tiếp giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân; Trung ương với địa phương, cơ sở; góp phần đưa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cung cấp thông tin, kiến thức cần thiết tới người dân trên địa bàn dân cư.

Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu, Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, kết hợp chặt chẽ các phương tiện truyền thông hiện đại với cơ sở vật chất, thiết bị sẵn có, các thiết chế văn hóa - thông tin ở cơ sở, các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới để làm tốt công tác thông tin cơ sở; bảo đảm cung cấp đầy đủ, kịp thời những thông tin, kiến thức cần thiết cho nhân dân; đồng thời, chủ động đấu tranh, phản bác các thông tin sai trái, xấu độc, xuyên tạc, góp phần củng cố sự đoàn kết và đồng thuận xã hội ở cơ sở và từ cơ sở.

Ban Thường vụ Huyện ủy giao Ủy ban nhân dân huyện có kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin, truyền thông và thiết chế văn hóa cơ sở. Chỉ đạo Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao đưa hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao, thông tin về cơ sở; Đài Truyền thanh huyện có chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề về cơ sở; đặc biệt là vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số và người có đạo; tăng thêm về số lượng, quản lý tốt, phát huy hiệu quả hệ thống loa không dây về tận xóm ấp và từng địa bàn dân cư; chủ động phối hợp mở lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho các cộng tác viên ở cơ sở.

 Ban Tuyên giáo Huyện ủy Tham mưu Huyện ủy theo dõi, chỉ đạo tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII), các công văn chỉ đạo của Tinh ủy và Huyện ủy về việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng; cung cấp kịp thời và theo dõi, chỉ đạo nâng chất lượng, hiệu quả sinh hoạt cuốn Thông tin nội bộ ở các cơ quan, đơn vị, ở các kỳ sinh hoạt lệ chi bộ; Bản tin sinh hoạt ở tổ Nhân dân tự quản và các chi, tổ, hội đoàn thể; tham mưu Huyện ủy chỉ đạo, định hướng, cung cấp tài liệu, quản lý, theo dõi hoạt động của đội ngũ báo cáo viên về công tác thông tin tuyên truyền cơ sở trong hệ thống chính trị huyện.

  Ban Dân vận Huyện ủy, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện có kế hoạch tuyên truyền ở cơ sở, hướng dẫn các Tổ nhân dân tự quản và các chi, hội đoàn thể sinh hoạt định kỳ hàng tháng; trong các đợt học tập chủ trương, nghị quyết của Đảng, tiếp nhận và cung cấp kịp thời tài liệu và tổ chức tuyên truyền trong đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân.

 Đảng bộ các xã, thị trấn tăng cường các biện pháp chỉ đạo hoạt động của các ngành, các lực lượng, các thiết chế văn hóa của địa phương mình phục vụ cho công tác thông tin, tuyên truyền ở cơ sở, qua đó kịp thời thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho nhân dân, đồng thời nắm và giải quyết tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; chỉ đạo các đoàn thể chính trị - xã hội thường xuyên tuyên truyền vận động nhân dân bằng nhiều hình thức phù hợp. 

Hàng Văn Đô