Cổng thông tin điện tử huyện Châu Thành

Chính trị, xã hội

Khai giảng lớp đảng viên mới Khóa II năm 2019

(10:32 | 26/06/2019)

 Sáng ngày 24/6/2019, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Châu Thành phối hợp Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Ban Tổ chức Huyện ủy tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng đảng viên mới khóa II cho trên 40 đảng viên mới kết nạp, sinh hoạt tại các chi, đảng bộ các ban ngành huyện, xã và thị trấn.

 lop dang vien (FILEminimizer).JPG

Thời gian học tập từ ngày 24/6 đến ngày 04/7/2019, các học viên được tiếp thu quán triệt các bài học về Chủ nghĩa Mác - Lê Nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Đường lối phát triển kinh tế xã hội chủ nghĩa của Đảng; Chủ động tích cực hội nhập kinh tế quốc tế; Nguyên tắc tổ chức hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; xây dựng đảng về đạo đức; Tăng cường quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ Quốc, giữ vững môi trường hòa bình; Phấn đấu rèn luyện để xứng đáng danh hiệu người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; xây dựng Đảng về đạo đức... Sau 9 ngày học tập cuối khóa các học viên được viết bài thu hoạch để đánh giá kết quả trong quá trình học.

Thông qua lớp đảng viên mới nhằm nâng cao nhận thức, ý thức của đảng viên mới về Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; về những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam và nhiệm vụ của người đảng viên để trở thành đảng viên chính thức, xứng đáng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam./.


Tố Quyên