Cổng thông tin điện tử huyện Châu Thành

Quốc phòng - An ninh

Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho cá nhân tiêu biểu, người có uy tín trong cộng đồng dân cư năm 2019

(08:52 | 02/07/2019)

 Sáng ngày 01/7/2019;  Ban chỉ huy quân sự huyện Châu Thành phối hợp Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện mở lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho gần 100 người là cá nhân tiêu biểu, người có uy tín, chức sắc, chức việc trong cộng đồng dân cư trên địa bàn huyện Châu Thành, năm 2019.

 1hinh tap huan quoc phong an ninh (FILEminimizer).jpg

Thời gian tập huấn 2 ngày, các đại biểu sẽ được tiếp thu những nội dung cơ bản như: Đường lối, quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách, pháp luật của nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng an ninh trong tình hình mới; Phòng chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; xây dựng ấp, khu phố vững mạnh đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; Nội dung cơ bản của các luật như: Luật quốc phòng; An ninh quốc gia; nghĩa vụ quân sự; giáo dục quốc phòng và an ninh; dân quân tự vệ; biên giới quốc gia; biển Việt Nam; pháp lệnh dự bị động viên; Một số vấn đề về kết hợp phát triển kinh tế, xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh.

Thông qua lớp tập huấn giúp cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc, với vị trí, vai trò quan trọng trong cộng đồng dân cư, bằng uy tín và trách nhiệm của mình tham gia vận động đồng bào dân tộc thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tiên phong đi đầu trong công tác vận động, hướng dẫn đồng bào thực hiện có hiệu quả công tác dân tộc và chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước ở địa phương./.


Trường Như