Cổng thông tin điện tử huyện Châu Thành

Xây dựng chính quyền

Huyện Châu Thành với công tác tuyên truyền cải cách hành chính

(15:11 | 08/12/2017)

 Công tác tuyên truyền về cải cách hành chính ở huyện Châu Thành đang được đẩy mạnh và đã từng bước đi vào nền nếp. Phòng Nội vụ huyện - cơ quan thường trực giúp UBND huyện về công tác cải cách hành chính có các kế hoạch tuyên truyền và hiện thực công tác tuyên truyền thông qua các cơ quan ban ngành, đoàn thể huyện và các xã, thị trấn. Trong đó có hợp đồng tuyên truyền giữa Phòng Nội vụ với Đài Truyền thanh huyện về chuyên cải cách hành chính (CCHC) với những định hướng trọng tâm để tuyên truyền phù hợp theo từng giai đoạn.

                            Thi THCC (FILEminimizer).jpg

Trong năm 2017, Phòng Nội vụ đã phối hợp tích cực, có hiệu quả với các cơ quan liên quan như: Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Liên đoàn lao động huyện, Huyện đoàn, Đài Truyển thanh, Phòng Tư pháp, Hội liên hiệp Phụ nữ, Công đoàn viên chức… để tuyên truyền, quán triệt, giới thiệu, chuyển tải các quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của tỉnh, của HĐND - UBND huyện về cải cách hành chính.

Công tác tuyên truyền đã được thực hiện bằng nhiều hình thức như: Tuyên truyền thông qua các cuộc họp ở cơ quan, đơn vị, hội nghị tập huấn, các cuộc họp tại ấp, khu phố, tổ NDTQ. . .; xây dựng chuyên mục CCHC một tháng 2 lần phát trên Đài Truyền thanh huyện, mỗi lần 3 buổi với thời lượng từ 12-14 phút, đã phát sóng được 61 tin bài. Ngoài ra Đài Truyền thanh còn chọn lọc các bài viết để đăng trên trang Web ( cổng thông tin điện tử của huyện), Đài phát thanh – truyền hình Kiên giang, Báo Kiên giang; đồng thời phối hợp với Huyện Đoàn tổ chức Hội thi tìm hiểu về CCHC trong cán bộ, công chức, viên chức là ĐVTN... 

Thông qua công tác tuyên truyền về cải cách hành chính, hầu hết các đơn vị, địa phương đã phổ biến, quán triệt sâu rộng đến cán bộ, công chức, viên chức, các nhà đầu tư, doanh nhân và nhân dân nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết về quan điểm, mục tiêu, nội dung, sự cần thiết phải thực hiện cải cách hành chính và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính... Nhìn chung các cấp, các ngành đã gắn nội dung chương trình tổng thể cải cách hành chính vào Nghị quyết của cấp ủy và chương trình, kế hoạch triển khai nhiệm vụ hàng năm của các cơ quan, đơn vị, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; bước đầu tạo điều kiện cho nhân dân tham gia và giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước và các cán bộ, công chức, viên chức.

Tuy nhiên công tác tuyên truyền CCHC trong thời gian qua cũng còn một số hạn chế như: Chưa thông tin kịp thời và đầy đủ các chủ trương của Đảng; chính sách pháp luật của Nhà nước về CCHC đến người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số. Nội dung tuyên truyền chưa sâu; hình thức tuyên truyền còn đơn điệu; việc rà soát cập nhật các thủ tục hành chính ở một số lĩnh vực từng lúc chưa kịp thời.

Những hạn chế, thiếu sót nêu trên do nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân chủ yếu là: Người đứng đầu một số cơ quan còn thiếu quyết tâm trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị mình; nhận thức của một bộ phận cán bộ, công chức chưa đầy đủ về cải cách hành chính; tinh thần thái độ, ý thức trách nhiệm, kỹ năng giải quyết công việc của một số cán bộ, công chức còn hạn chế, thậm chí một số công chức còn gây phiền hà với tổ chức và công dân.

Để thực hiện có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong công tác tuyên truyền về cải cách hành chính của huyện thì trong thời gian tới cần đầu tư kinh phí để nâng cao chất lượng thông tin tuyên truyền; tăng cường tuyên truyền CCHC trên các phương tiện thông tin đại chúng nhất là Đài Truyền thanh nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp nắm bắt các thông tin cần thiết về TTHC./.


Đức Hùng