Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Xây dựng chính quyền

Hội nghị tổng kết công tác ngành Nội vụ năm 2017

(14:12 | 12/01/2018)

 Ngày 11/01/2018, Phòng Nội vụ Châu Thành tổ chức Hội nghị tổng kết công tác ngành Nội vụ năm 2017. Đồng chí Lê Quang Định, Phó Chủ tịch UBND huyện đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

IMG20180111155239 (FILEminimizer).jpg 

Đồng chí Lê Quang Định, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo hội nghị

Năm 2017, Phòng Nội vụ đã tập trung tăng cường công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực Nội vụ trên địa bàn huyện và đạt nhiều kết quả tích cực. Đã hoàn thành Chương trình, Kế hoạch cải cách hành chính năm 2017 của huyện. Công tác xây dựng và nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức được tiếp tục đổi mới; phối hợp với Văn phòng HĐND – UBND huyện đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin. Tham mưu làm tốt công tác tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Công tác kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường; đẩy mạnh thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2017 và các phong trào thi đua yêu nước.

Tham mưu giải quyết các kiến nghị của các tôn giáo theo đúng quy định của pháp luật, không để xảy ra điểm nóng. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác lưu trữ.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Quang Định, Phó Chủ tịch UBND huyện biểu dương những kết quả đạt được của ngành Nội vụ năm 2017. Trong thời gian tới, đồng chí yêu cầu ngành Nội vụ tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa vai trò tham mưu về công tác Nội vụ, với chủ đề của năm 2018 là: Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đề cao sáng tạo, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Đẩy mạnh cải cách hành chính theo Nghị quyết 30c/NQ-CP của Chính phủ. Chấn chỉnh chế độ hội họp; thành lập Tổ kiểm tra công việc của huyện; tăng cường năng lực của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ. Thực hiện tốt cơ chế phối hợp giải quyết công việc của các ngành, địa phương; công tác kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, công tác dân vận chính quyền…


Nguyễn Thế Toàn