Cổng thông tin điện tử huyện Châu Thành

Xây dựng chính quyền

Huyện uỷ triển khai công tác tổ chức - kiểm tra năm 2018

(10:13 | 03/02/2018)

 Huyện ủy Châu Thành vừa tổ chức hôi nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng và kiểm tra giam sát năm 2017, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.

 to chuc - kiem tra (FILEminimizer).jpg

Đồng chí Nguyễn Văn Sạch, Bí thư Huyện uỷ kết luận hội nghị

Trong năm 2017, huyện Châu Thành kết nạp được 177 đảng viên, đạt 101% kế hoạch; tổ chức thực hiện tốt công tác rà soát quy hoạch và công tác cán bộ; tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt và hoạt động của chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sơ; thực hiện nhất thể hóa 100% chức danh bí thư chi bộ đồng thời là trưởng ấp, khu phố. Các cấp ủy Đảng đã tiến hành kiểm tra 37 tổ chức đảng và 503 đảng viên, giám sát chuyên đề 206 tổ chức Đảng và 403 đảng viên. Qua kiểm tra giám sát đã thi hành kỷ luật đối với 14 đảng viên và 1 chi bộ trực thuộc Đảng ủy.

Nhiệm vụ trọng tâm năm 2018, Huyện ủy Châu Thành chỉ đạo các cơ sở Đảng tiếp tục tập trung cho nâng cao chất lượng sinh hoạt và hoạt động của chi bộ trực thuộc Đảng bộ và chi bộ cơ sở; thực hiện nghiêm túc Nghị quyết trung ương 4 về “Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng”; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; triển khai thực hiện tốt việc kiện toàn tổ chức, bộ máy, tinh giản biên chế của các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị theo Nghị quyết 39 khóa XI, Nghị quyết trung ương 6  khóa XII.

Phấn đấu trong năm phát triển mới từ 150 đảng viên; hoàn thành việc sắp xếp các chức danh hoạt động không chuyên trách cấp xã, ấp theo tinh thần Nghị quyết 77/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh; tổ chức kiểm tra- giám sát đối với 27 tổ chức Đảng và 13 cá nhân; các cấp Đảng cơ sở phải thực hiện đạt từ 30% tổ chức và đảng viên được kiểm tra giám sát theo quy định; chủ động ngăn ngừa sai phạm, hạn chế đảng viên vi phạm.

Dịp này, Ủy ban kiểm tra Trung ương đã tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp kiểm tra Đảng cho 6 cán bộ của huyện Châu Thành./.


Việt Hồng - PNV