Cổng thông tin điện tử huyện Châu Thành

Xây dựng chính quyền

Thông báo nhận đơn phúc khảo kết quả điểm thi tuyển viên chức huyện Châu Thành năm 2017

(09:25 | 23/02/2018)

 Căn cứ Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ Nội vụ Ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; Quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và Nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức.

 Căn cứ kết quả điểm thi tuyển viên chức huyện Châu Thành năm 2017. Hội đồng thi tuyển viên chức thông báo thời gian nhận đơn, địa điểm nhận đơn, nội dung phúc khảo như sau (chi tiết xin xem tệp đính kèm): 

Nguyễn Thế Toàn

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   02-TB-HDTTVC.pdf