Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Xây dựng chính quyền

Thông báo kết quả chấm phúc khảo kỳ thi tuyển viên chức huyện Châu Thành năm 2017

(10:32 | 19/03/2018)

Căn cứ Thông báo số 02/TB-HĐTTVC ngày 21/02/2018 của Hội đồng thi tuyển viên chức huyện Châu Thành về việc phúc khảo kết quả thi tuyển viên chức huyện Châu Thành năm 2017.

 Hội đồng thi tuyển viên chức huyện Châu Thành công bố điểm chấm phúc khảo môn kiến thức chung, cụ thể như sau:

Nguyễn Thế Toàn

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   Image_00829.pdf