Cổng thông tin điện tử huyện Châu Thành

Xây dựng chính quyền

Xem với cỡ chữAA

Cải cách thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại huyện Châu Thành

(08:03 | 15/05/2018)

 Những năm qua, công tác cải cách thủ tục hành chính trở thành nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong chương trình công tác của các cấp chính quyền huyện Châu Thành. Đặc biệt, việc giải quyết thủ tục hành chính trên những lĩnh vực liên quan trực tiếp tới người dân và doanh nghiệp như đất đai, xây dựng, hộ tịch, hộ khẩu, đầu tư, thuế, từng bước gọn nhẹ, thuận tiện, tạo được niềm tin của người dân và doanh nghiệp.

 

Đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được lãnh đạo huyện Châu Thành chỉ đạo tập trung thực hiện và xem là giải pháp tạo chuyển biến, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước. Trong đó, biện pháp mà huyện áp dụng nhằm nâng cao hiệu quả thực thi công vụ, sửa đổi lề lối làm việc cho cán bộ, nhân viên trong thời gian qua là thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương. Qua đó, tạo ra cách thức giải quyết công việc hiệu quả, mối quan hệ giữa chính quyền và công dân được thực hiện thông qua cơ chế "một cửa".

Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước, trong thời gian qua, tại huyện Châu Thành đã thay đổi phương thức làm việc của cơ quan hành chính nhà nước các cấp ở địa phương, giảm phiền hà, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đem lại lợi ích cho người dân và doanh nghiệp.

Huyện Châu Thành hiện đang thực hiện thí điểm chính quyền điện tử ở 2 xã và thị trấn. Hiện nay cấp huyện đang thực hiện 42 lĩnh vực, 293 thủ tục hành chính, cấp xã đang thực hiện 27 lĩnh vực, 131 thủ tục hành chính; việc bố trí cán bộ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa Văn phòng HĐND – UBND huyện, các cơ quan chuyên môn và các xã, thị trấn bảo đảm về số lượng, tiêu chuẩn theo quy định.

Trong quý I/2018, số hồ sơ tiếp nhận tại phòng một cửa của huyện Châu Thành là 11.452 hồ sơ, giải quyết đúng hẹn đạt 99,58%; hồ sơ trễ hẹn chiếm 0,42% chủ yếu là hồ sơ đất đai. Có thể nhận thấy kết quả bước đầu của cải cách thủ tục hành chính thông qua thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông đã giảm việc đi lại của người dân, doanh nghiệp, giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính, số hồ sơ hành chính giải quyết đúng hẹn đạt tỷ lệ cao:

Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác cải cách hành chính và cơ chế một cửa, một cửa liên thông của huyện; trong thời gian tới, huyện Châu Thành tiếp tục quán triệt chủ trương đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước, nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông một cách sâu rộng, toàn diện; tăng cường trách nhiệm, vai trò của người đứng đầu, bố trí cán bộ công chức, kiểm tra chất lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ cho công dân và tổ chức thông qua bộ phận một cửa./.


 

Trường Như