Cổng thông tin điện tử huyện Châu Thành

Xây dựng chính quyền

Xem với cỡ chữAA

Ban Dân Vận Huyện Ủy sơ kết công tác Dân vận và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở

(14:26 | 11/07/2018)

 Sáu tháng đầu năm 2018, các cấp ủy Đảng trong huyện Châu Thành đã triển khai thực hiện khá tốt công tác Dân vận. Công tác nắm tình hình, dư luận và tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để phản ánh cho cấp ủy, chính quyền kịp thời hơn. Công tác dân vận cơ quan Nhà nước và các ngành trong khối chính quyền có nhiều chuyển biến tích cực. Mặt trận và các đoàn thể tập trung củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức, tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động. Các phong trào thi đua yêu nước, phong trào Dân vận khéo được triển khai thực hiện có hiệu quả.

 hinh dan van (FILEminimizer).jpg

Đồng chí Trần Xuân Thu, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị

Về thực hiện Quy chế Dân chủ (QCDC) ở cơ sở: Cấp ủy, chính quyền 2 cấp luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và thực hiện tốt Quy chế Dân chủ ở cơ sở; các cơ quan Nhà nước đã gắn công tác dân vận chính quyền với xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở; chú trọng công tác cải cách hành chính gắn với thực hành dân chủ, từng bước mang lại hiệu quả, nhất là đối với những cơ quan, đơn vị thường xuyên tiếp xúc với nhân dân….

Sơ kết công tác Dân vận và thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở của huyện Châu Thành 6 tháng đầu năm; Ban Dân vận Huyện Ủy và Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở huyện Châu Thành cũng đánh giá những mặt còn hạn chế như công tác tuyên truyền, phương thức hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể đổi mới chưa nhiều; tỷ lệ đoàn viên, hội viên… tham gia sinh hoạt còn ít; chưa có nhiều mô hình hiệu quả nổi bật để nhân rộng. Việc nhận thức về Quy chế dân chủ và trách nhiệm thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở của một số cán bộ công chức, viên chức chưa đầy đủ; vai trò của Ban Thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng chưa được phát huy đúng mức…

Sáu tháng cuối năm 2018, Ban dân vận Huyện Ủy đề ra nhiệm vụ tăng cường  công tác tuyên truyền Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII của Đảng. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2018. Chỉ đạo Đại hội Mặt trận các cấp trong huyện, nhiệm kỳ 2014- 2018. Thẩm định  các mô hình Dân vận khéo cấp huyện; Tổ chức hội nghị biểu dương thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2016-2018. Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận các đoàn thể. Phấn đấu đến cuối năm 2018 tỷ lệ đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị đạt 64%; Hội Cựu chiến binh và Liên đoàn Lao động tiếp tục duy trì tỷ lệ hiện có, nâng chất lượng hoạt động. Chỉ đạo kiện toàn Tổ Dân vận ấp, khu phố. Sơ kết điển hình nâng cao hiệu quả công tác dân vận ở ấp Minh Hưng- Minh Hòa.

Đối với việc thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở từ nay đến cuối năm tập trung vào 4 nhiệm vụ chính là: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về xây dựng và thực hiện quy chế Dân chủ ở cơ sở; nâng cao chất lượng việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong việc xây dựng và thực hiện quy chế  dân chủ ở cơ sở./.


Ngọc Hạnh