Cổng thông tin điện tử huyện Châu Thành

Xây dựng chính quyền

Châu Thành: Thực hiện công tác cải cách hành chính

(14:39 | 10/12/2018)

 Trong tháng 11/2018, Ủy ban nhân dân huyện tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính và đã đạt được một số kết quả như: Tổ chức bộ máy từ huyện đến cơ sở tiếp tục được kiện toàn, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền; cải cách thủ tục hành chính có nhiều chuyển biến nâng lên; đang xây dựng Đề án sáp nhập Trung tâm Văn hóa Thể thao và Đài Truyền Thanh huyện; xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị định 158 của Chính phủ về Quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện...

 kkiemtra CCHC (FILEminimizer).jpg

Về cải cách thủ tục hành chính trong tháng Một cửa điện tử huyện đã tiếp nhận 337 hồ sơ, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn trên 99%, Trong đó đang giải quyết trong hạn 311 hồ sơ, đạt 92,28%; đã xử lý trong hạn và trả kết quả đúng hạn 24 hồ sơ, đạt 7,12%; trả trễ hẹn 2 hồ sơ, chiếm 0,6%.

Về thực hiện định kỳ việc chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện. UBND huyện cũng đã ban hành kế hoạch số 149, ngày  14/11/2018; theo đó, trong năm 2019 sẽ có 18 cán bộ, công chức viên chức chuyển đổi vị trí công tác bao gồm: Phòng Giáo dục – Đào tạo chuyển đổi 4 viên chức; xã Mong Thọ B có 2 công chức; xã Giục Tượng có 4 công chức; xã Mong Thọ 01 công chức; xã Mong Thọ A 01 công chức; xã Vĩnh Hòa Hiệp 03 công chức; xã Bình An 02 công chức; xã Vĩnh Hòa Phú 01 công chức./.


Đức Hùng