Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Qui hoạch - phát triển

Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của huyện Châu Thành

(08:29 | 26/11/2015)

Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của huyện Châu Thành

Nguyễn Thế Toàn

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   1360_QD-UBND.pdf