Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Viết về Châu Thành

Kết quả sau 4 năm thực hiện chính sách giảm nghèo

(14:14 | 07/07/2015)

 Xóa đói giảm nghèo là chủ trương, quyết sách lớn của Đảng và Nhà nước ta, thể hiện tính ưu việt của chế độ XHCN. Nhà nước đã cụ thể hóa bằng Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, đồng thời đã tập trung nguồn lực thực hiện nhiều cơ chế, chính sách để phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo đối với một bộ phận nhân dân nghèo. Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo có ý nghĩa to lớn cả về kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh, quốc phòng mang tính nhân văn sâu sắc, phát huy bản chất tốt đẹp của dân tộc, góp phần phát triển đất nước ổn định, bền vững.

 

 

 Đối với huyện Châu Thành, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững luôn được Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện xác định là một nhiệm vụ chiến lược quan trọng trong việc chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Châu Thành lần thứ X (nhiệm kỳ 2011-2015) đã xác định: “Tiếp tục đẩy mạnh, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo dưới 4%, riêng tỷ lệ hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số giảm còn 7%”.

Trong những năm qua, ngoài việc chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết 80/2011/NQ-CP ngày 19/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ về định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ từ năm 2011 đến năm 2020; Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện cũng đã ban hành nhiều nghị quyết, chương trình, kế hoạch và các văn bản để chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác giảm nghèo. Mặc dù tình hình kinh tế - xã hội thời gian qua còn nhiều khó khăn, thiên tai liên tục xảy ra gây thiệt hại lớn về người, tài sản của Nhà nước và nhân dân; tuy nhiên, với sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, thường xuyên và sâu sát của Huyện ủy, UBND các cấp; sự tham gia, vận động, giám sát của MTTQ và các hội, đoàn thể; sự phối hợp tích cực trong tổ chức triển khai của các ngành và địa phương, Chương trình giảm nghèo của huyện đã được triển khai đồng bộ, đạt được nhiều kết quả, cụ thể: 

Trong 5 năm qua, Ban Chỉ đạo chương trình giảm nghèo huyện Châu Thành đã huy động cả hệ thống chính trị và phát huy mọi nguồn lực thực hiện đạt nhiều kết quả trong công tác giảm nghèo, tổ chức nhiều cuộc triển khai tuyên truyền, vận động trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, đã tạo được sự thống nhất cao trong Đảng bộ, sự đồng thuận của nhân dân, từ đó công tác giảm nghèo đạt được hiệu quả thiết thực. Điển hình như việc đầu tư cơ sở hạ tầng từ các nguồn vốn, các chương trình mục tiêu Quốc gia như: chương trình 135, 120, 134…; tăng cường cho vay vốn ưu đãi đối với hộ nghèo; làm tốt công tác khuyến nông, khuyến ngư, tăng cường công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với giải quyết việc làm; thực hiện phong trào vận động quỹ vì người nghèo; quỹ xây dựng nhà tình nghĩa; nhà tình thương, nhà đồng đội …

Về thực hiện các chính sách, trong bối cảnh kinh tế đất nước gặp nhiều khó khăn, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/2/2011 của Chính phủ về những giải pháp điều hành phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới, trong đó thực hiện chính sách tài khóa thắt chặt, cắt giảm và sắp xếp lại đầu tư công nhưng vẫn chỉ đạo ưu tiên cho lĩnh vực an sinh xã hội và giảm nghèo. Theo đó, huyện cũng quan tâm, tạo điều kiện, bố trí nguồn vốn thực hiện đáp ứng được yêu cầu đề ra, đảm bảo tính kịp thời trong thực hiện chi trả, hỗ trợ đối tượng theo quy định. Nhìn chung, người nghèo, người cận nghèo đã tiếp cận thuận tiện hơn các chính sách trợ giúp của nhà nước, cơ sở hạ tầng nông thôn được tăng cường trên cơ sở triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới; tỷ lệ hộ nghèo của các xã, thị trấn giảm nhanh, đời sống của người nghèo được từng bước cải thiện. 

Trong 4 năm (2011- 2014), huyện đã tổ chức được 146 lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn với 4.016 người tham gia học nghề; Tập huấn chuyển giao khoa học-kỹ thuật 297 lớp, với 9.181 lượt người dự; xây dựng được 511 căn nhà ở cho hộ nghèo, với tổng kinh phí thực hiện 10 tỷ 038 triệu đồng; hỗ trợ mua bảo hiểm y tế cho 81.354 lượt đối tượng là hộ nghèo, cận nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; hỗ trợ cho 11.550 lượt hộ nghèo vay vốn, với số tiền trên 101 tỷ đồng để phát triển sản xuất;

Ngoài ra, trong 5 năm, đã vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài huyện đóng góp, tài trợ “Quỹ vì người nghèo” với tổng số tiền 9 tỷ 882 triệu đồng, qua đó đã xét cất 679 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo. Đồng thời, đã thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ khác như: chính sách hỗ trợ miễn, giảm học phí cho học sinh, sinh viên thuộc diện hộ nghèo; chính sách hỗ trợ tiền điện sinh hoạt; hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, cho vay vốn giải quyết việc làm,...

Qua 4 năm thực hiện chính sách giảm nghèo, toàn huyện có 1.708 hộ thoát nghèo, góp phần đưa tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm từ 8,46% năm 2011 xuống còn 3,36% vào cuối năm 2014 (Bình quân mỗi năm giảm tỷ lệ hộ nghèo 1,27%). Hộ cận nghèo từ 6,56% năm 2011 giảm còn 4,02% cuối năm 2014. Riêng hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số từ 14,61% năm 2011, giảm còn 4,90% cuối năm 2014. Hiện nay, huyện chỉ còn 01 xã (Minh Hòa) thuộc vùng khó khăn và 04 ấp đặc biệt khó khăn.

Nhìn chung, người nghèo đã tiếp cận thuận tiện hơn các chính sách trợ giúp của Nhà nước; cơ sở hạ tầng nông thôn được tăng cường trên cơ sở triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới; tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm hàng năm, đời sống của người nghèo được từng bước cải thiện, an sinh xã hội, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; Với việc triển khai đồng bộ các chương trình, chính sách, thời gian qua, công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Đó là nhờ sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương; sự phối hợp của các ngành chức năng, hội, đoàn thể và cả cộng đồng; đặc biệt là sự hỗ trợ của chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bằng nguồn kinh phí của Trung ương, tỉnh và quỹ “Vì người nghèo các” cấp./.

 

Trần Minh Thiện

Văn phòng UBND huyện Châu Thành