Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Viết về Châu Thành

Công bố 213 thủ tục phù hợp Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008

(14:20 | 07/07/2015)

 Ngày 11 tháng 3 năm 2015, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành ban hành Quyết đinh số 1167/QĐ-UBND  về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 theo quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

 Theo Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định, tại Ủy ban nhân dân huyện có 26 lĩnh vực hoạt động với 213 thủ tục được công bố phù hợp Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008. Việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO vào hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước được Thủ tướng Chính phủ quy định từ năm 2006 tại Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg với tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000; sau đó được thay thế bằng tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 theo Quyết định  số 118/2009/QĐ-TTg ngày 30/9/2009 và vừa được Thủ tướng quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014, có hiệu lực từ ngày 18/5/2014. Đây là bước tiếp tục khẳng định kết quả tích cực, thiết thực của việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng vào quy trình quản lý, điều hành hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước nói chung, trong xử lý hồ sơ, công việc của tổ chức, cá nhân nói riêng, nhất là trong việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ qua cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện nay.

Mục tiêu của việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 là xây dựng và thực hiện hệ thống quy trình xử lý công việc hợp lý, phù hợp với quy định của pháp luật nhằm tạo điều kiện để các cá nhân, tổ chức và chính các cơ quan hành chính nhà nước nắm rõ được quá trình giải quyết công việc của các cơ quan, đơn vị; thông qua đó từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác quản lý Nhà nước./.

 

Trần Minh Thiện

Văn phòng UBND huyện Châu Thành