Cổng thông tin điện tử huyện Châu Thành

Dự án đầu tư

Xem với cỡ chữAA

Ban hành quy định Bảng giá bồi thường cây trồng, vật nuôi là thủy sản trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2019

(14:00 | 09/05/2019)

 Ngày 07/5/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1037/QĐ-UBND về việc Ban hành quy định Bảng giá bồi thường cây trồng, vật nuôi là thủy sản trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2019.

 Giá bồi thường tại Quyết định này áp dụng để xây dựng các phương án bồi thường thiệt hai về cây trồng, vật nuôi là thủy sản khi nhà nước thu hồi đất theo quy định của Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Quy định có 6 điều, quy định các nội dung như phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng; nguyên tắc bồi thường; xử lý các trường hợp phát sinh; xử lý chuyển tiếp; bảng giá bồi thường cây ăn trái, cây lấy gỗ; cây hàng năm; vật nuôi thủy sản.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này, định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh theo quy định.

Nguyễn Thế Toàn

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 1037_QD-UBND.signed.pdf