Cổng thông tin điện tử huyện Châu Thành

Dự án đầu tư

Xem với cỡ chữAA

Ban hành quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển để khai thác, sử dụng tài nguyên biển trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2019

(13:53 | 14/05/2019)

 Ngày 09/5/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND về việc quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển để khai thác, sử dụng tài nguyên biển trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2019, Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 20/5/2019 và thay thế Quyết định 13/2018/QĐ-UBND ngày 19/6/2018 của UBND tỉnh Kiên Giang.

 Mức thu tiền sử dụng khu vực biển khi cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền giao khu vực biển nhất định thuộc địa giới hành chính trên biển của tỉnh Kiên Giang cho tổ chức, cá nhân để khai thác, sử dụng tài nguyên biển theo giấy chứng nhận đầu tư, giấy phép hoặc quyết định cho phép khai thác, sử dụng tài nguyên biển; Quyết định này không áp dụng đối với trường hợp giao khu vực biển để thăm dò, khai thác dầu khí; khai thác thủy sản; cho thuê mặt nước biển để nuôi trồng thủy sản; giao khu vực biển để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh.

Quy định có 5 điều, quy định các nội dung như phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng; mức thu tiền sử dụng khu vực biển; các trường hợp chuyển tiếp;

UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này./.

Nguyễn Thế Toàn

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 08_2019-QD-UBND.signed.pdf