Châu Thành: Kiểm tra công vụ tại các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn
(16:20 | 15/01/2019)

 Đoàn kiểm tra công vụ của UBND huyện Châu Thành vừa tiến hành kiểm tra đột xuất các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

 kt nv 5 (FILEminimizer).jpg

Với mục đích: Kiểm tra để đánh giá tình hình công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện công tác nội vụ tại các cơ quan, đơn vị, địa phương; kiểm tra quy chế làm việc; quyết định phân công nhiệm vụ đối với cán bộ công chức, viên chức; các biên bản thể hiện ở các nội dung cuộc họp; công tác lập và lưu trữ hồ sơ; môi trường làm việc ngăn nắp, sạch sẽ… Qua đó, đánh giá kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế, đề xuất những biện pháp nhằm giúp cho cơ quan, đơn vị, địa phương khắc phục những nội dung công tác công vụ. Nâng cao trách nhiệm, tinh thần, thái độ, chất lượng phục vụ nhân dân của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc huyện; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức; có phong cách ứng xử văn minh; xây dựng nền nếp ý thức tôn trọng kỷ luật, kỷ cương hành chính, tuân thủ các quy định trong hoạt động công vụ để tạo chuyển biến mạnh mẽ trong lề lối, tác phong làm việc của cán bộ công chức, viên chức; nêu cao tinh thần gương mẫu thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước của cán bộ Công chức, viên chức nhất là vai trò nêu gương của người đứng đầu; hướng tới xây dựng chính quyền trọng dân, gần dân, hiểu dân, có trách nhiệm với dân. Phát hiện kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý nghiêm những trường hợp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong cơ quan đơn vị thuộc huyện vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính; gây khó khăn, phiền hà, cửa quyền, hách dịch, sách nhiễu đối với tổ chức, công dân trong quá trình thực thi nhiệm vụ; nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính; công tác tiếp dân; Kiến nghị với những cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, ban hành mới hoặc bãi bỏ những thủ tục hành chính không phù hợp.

Qua kiểm tra thực tế tại một số xã, thị trấn và các cơ quan hành chính của huyện nhận thấy vẫn còn một số thực trạng như: Việc chấp hành giờ giấc làm việc tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương vẫn chưa nghiêm, cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ thực hiện công vụ còn tình trạng đi trễ về sớm, không có mặt tại vị trí làm việc khi kiểm tra. Việc đeo thẻ công chức chưa được đồng bộ; thực hiện chuyên môn nghiệp vụ chưa mang tính chuyên nghiệp…

Đoàn Kiểm tra của UBND huyện cũng đã yêu cầu các cơ quan hành chính, cán bộ, công chức các cơ quan, đơn vị và các xã thị trấn trên địa bàn huyện cần nghiêm túc chấp hành kỷ luật, kỷ cương công vụ theo đúng tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo huyện đề ra; nâng cao tinh thần phục vụ nhân dân thông qua việc thực thi công vụ tại từng vị trí công tác. Chấp hành nghiêm giờ giấc làm việc theo quy định, có tác phong lề lối làm việc chuyên nghiệp, thực hiện nghiêm nền nếp nội quy, quy chế…/.


Đức Hùng